Graningeskolan

Graningeskolan i Molkom

Historia

Graningeskolan är en värdefull kulturbyggnad som har varit en viktig del av Molkoms utveckling och historia sedan 1920-talet. Skolan har varit en mötesplats och ett lärocenter som de flesta Molkomsbor i vuxen ålder har en positiv anknytning till.

Verksamheten flyttas

Skolan har stått tom sedan den stängdes 2006 då verksamheten flyttades till Nyeds skola. Lokalerna har använts sporadiskt framför allt av Ängsbacka kursgård.

Fastigheten har varit ute till försäljning och såldes till Graningekulle som ville bygga om Graningeskolan till kooperativa bostadsrätter. Köpet gick tillbaka när planerna överklagades och det ledde till att bygglovet inte beviljades. Skärpta myndighetskrav på bullerskydd från järnvägen innebär också att ombyggnad till bostäder inte är realistiskt.

Nytt liv för Graningeskolan

Den lokala samhällsföreningen Mera Molkom har tillsammans med Ängsbacka kursgård och Svenska kyrkan inlett en dialog med Karlstads kommun för att hitta en gemensam lösning på hur lokalerna ska kunna nyttjas. En projektgrupp har bildats, som har tagit fram ett visionsdokument för Graningeskolan. Och ett samarbetsavtal har etablerats mellan Karlstads kommun och Ängsbacka kursgård.

Projektet har fått en ”idécheck” från Leader Närheten för att utveckla projektet genom att kartlägga det lokala intresset för att utveckla Graningeskolan till en lokal mötesplats/aktivitetscenter.

Under 2013 bildades den ekonomiska föreningen Graninge Fastigheter med representanter från Mera Molkom, Ängsbacka kursgård. Föreningen beviljades Leaderstöd i samband med att Karlstads kommun skänkte fastigheten till föreningen i december 2013. Med förbehållet att verksamheten ska utveckla Graninge kulturcenter i enlighet med vårt visionsdokument.

Det har även startats en förening som heter Mötesplats Graninge med representanter från Mera Molkom, Svenska kyrkan, Ängsbacka kursgård och Graninge fastigheter som är under uppbyggnad. Denna förening ska på sikt vara en av de lokala parter som jobbar med att utveckla innehållet på Graninge Kulturcenter tillsammans med verksamhetsägarna Graninge Fastigheter.

Leaderprojektet startades i januari 2014 och har lett till att vi kunnat färdigställa flera lokaler i hus A och B. Vi har även beviljats stöd från Karlstads kommun för att starta ett galleri som ligger i hus B.

Nuläge

Leaderprojektet slutredovisades i september och flera aktörer har flyttat in bl.a Vuxenskolan i Molkom, Värmlands revision, Träningsstudion, Naturvisaren, Probiform och ett daghem.  Verksamheten på Graninge kulturcenter påminner i mångt och mycket om verksamheten på Gjuteriet i Karlstad. Skillnaden är att vi planerar att ha en mer utåtriktad verksamhet. Vilket lett till att vi i samråd med representanter från Kultur & fritidsnämnden och Arbetsmarknads & socialnämnden satt ihop en ansökan om drift/utvecklingsstöd för att säkerställa driften och skapa förutsättningar för en hållbar verksamhet på Graninge kulturcenter.

Dialog

Som ett led i det gemensamma projektet har det varit flera stormöten med föreningar, privatpersoner, Medborgarkontoret, och kommunalrådet Henrik Lander m.fl. Lokalbehovet är stort bland föreningar men även konstnärer och företagare har pekat på ett stort behov av lokaler i Molkom. Vi har kontinuerligt fångat upp intresset från företag, föreningar och enskilda medborgare i Molkom, och kommer att prioritera de verksamheter och grupper där intresset och behovet är störst.

Översikt

Graningeskolan ligger centralt och lite västerut i Molkoms tätort. De gamla byggnaderna är belägna på en höjd i samhället med samhällsservice och samhällsfunktioner som dagis, vårdcentral, apotek och idrottsplan nedanför i öster.

Skolan är byggd strax söder om järnvägen. Runt om gamla Graninge ligger annars äldre villor på bägge sidor om järnvägen. På tomten finns fyra större byggnader, hus A, B, C och D. Söder om huvudfastigheten finns också en obebyggd tomt E som räknas in i helheten.

 

graningeskolan    översikt graninge

Byggnaderna

Graningeskolan består som nämnts av fyra byggnader och en ledig tomt. Se ovanstående kartan:

• HUS A – Skolbyggnad (i öster): 2 plan + källare. Byggår 1937. Bruksarea: 1112 kvm

• HUS B – Skolbyggnad (i söder): 2 plan + källare. Byggår 1895. Bruksarea: 506 kvm

• HUS C – Skolbyggnad (i väster): 1,5 plan + källare. Byggår 1920. Bruksarea: 668 kvm

• HUS D – Matsal (i norr): 1 plan. Byggår 1982 – 1983. Bruksarea: 245kvm

• TOMT E – Tomtmark (i sydväst)